Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

kết quả xổ số miền nam

 


Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL hôm nay(9/7/2021)


Kết quả Xổ số Trà Vinh - SXTV hôm nay(9/7/2021)


Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD hôm nay(9/7/2021)


Kết quả Xổ số Tây Ninh - SXTN hôm nay(8/7/2021)


Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay(8/7/2021)


Kết quả Xổ số An Giang - SXAG hôm nay(8/7/2021)


Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay(7/7/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay(7/7/2021)


Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay(7/7/2021)


Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT hôm nay(6/7/2021)


Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay(6/7/2021)


 Kết quả Xổ số Bạc Liêu - SXBL hôm nay(6/7/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(5/7/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Tháp - SXDT hôm nay(5/7/2021)


Kết quả Xổ số Cà Mau - SXCM hôm nay(5/7/2021)


Kết quả Xổ số Tiền Giang - SXTG hôm nay(4/7/2021)


Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay(4/7/2021)


 Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL hôm nay(4/7/2021)


 Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(3/7/2021)


 Kết quả Xổ số Long An - SXLA hôm nay(3/7/2021)


Kết quả Xổ số Hậu Giang - SXHG hôm nay(3/7/2021)


Kết quả Xổ số Bình Phước - SXBP hôm nay(3/7/2021)


Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL hôm nay(2/7/2021)


Kết quả Xổ số Trà Vinh - SXTV hôm nay(2/7/2021)


Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD hôm nay(2/7/2021)


Kết quả Xổ số Tây Ninh - SXTN hôm nay(1/7/2021)


Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay(1/7/2021)


Kết quả Xổ số An Giang - SXAG hôm nay(1/7/2021)


Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay(30/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay(30/6/2021)


Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay(30/6/2021)


Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT hôm nay(29/6/2021)


Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay(29/6/2021)


 Kết quả Xổ số Bạc Liêu - SXBL hôm nay(29/6/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(28/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Tháp - SXDT hôm nay(28/6/2021)


Kết quả Xổ số Cà Mau - SXCM hôm nay(28/6/2021)


Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay(27/6/2021)


Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay(27/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL hôm nay(27/6/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(26/6/2021)


 Kết quả Xổ số Long An - SXLA hôm nay(26/6/2021)


Kết quả Xổ số Hậu Giang - SXHG hôm nay(26/6/2021)


 Kết quả Xổ số Bình Phước - SXBP hôm nay(26/6/2021)


Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL hôm nay(25/6/2021)


Kết quả Xổ số Trà Vinh - SXTV hôm nay(25/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD hôm nay(25/6/2021)


Kết quả Xổ số Tây Ninh - SXTN hôm nay(24/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay(24/6/2021)


 Kết quả Xổ số An Giang - SXAG hôm nay(24/6/2021)


Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay(23/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay(23/6/2021)


Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay(23/6/2021)


Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT hôm nay(22/6/2021)


Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay(22/6/2021)


Kết quả Xổ số Bạc Liêu - SXBL hôm nay(22/6/2021)
Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(21/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Tháp - SXDT hôm nay(21/6/2021)


Kết quả Xổ số Cà Mau - SXCM hôm nay(21/6/2021)


Kết quả Xổ số Tiền Giang - SXTG hôm nay(20/6/2021)


Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay(20/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL hôm nay(20/6/2021)Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(19/6/2021)


Kết quả Xổ số Long An - SXLA hôm nay(19/6/2021)


Kết quả Xổ số Hậu Giang - SXHG hôm nay(19/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Phước - SXBP hôm nay(19/6/2021)


Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL hôm nay(18/6/2021)


Kết quả Xổ số Trà Vinh - SXTV hôm nay(18/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD hôm nay(18/6/2021)


Kết quả Xổ số An Giang - SXAG hôm nay(17/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay(17/6/2021)


Kết quả Xổ số Tây Ninh - SXTN hôm nay(17/6/2021)


Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay(16/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay(16/6/2021)


Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay(16/6/2021)


Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT hôm nay(15/6/2021)


Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay(15/6/2021)


Kết quả Xổ số Bạc Liêu - SXBL hôm nay(15/6/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(14/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Tháp - SXDT hôm nay(14/6/2021)


Kết quả Xổ số Cà Mau - SXCM hôm nay(14/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL hôm nay(13/6/2021)


Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay(13/6/2021)


Kết quả Xổ số Tiền Giang - SXTG hôm nay(13/6/2021)


Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL hôm nay(11/6/2021)


Kết quả Xổ số Trà Vinh - SXTV hôm nay(11/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD hôm nay(11/6/2021)


 Kết quả Xổ số Tây Ninh - SXTN hôm nay(10/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay(10/6/2021)


Kết quả Xổ số An Giang - SXAG hôm nay(10/6/2021)


Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay(9/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay(9/6/2021)


Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay(9/6/2021)


Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT hôm nay(8/6/2021)


Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay(8/6/2021)


Kết quả Xổ số Bạc Liêu - SXBL hôm nay(8/6/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(7/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Tháp - SXDT hôm nay(7/6/2021)


Kết quả Xổ số Cà Mau - SXCM hôm nay(7/6/2021)


Kết quả Xổ số Tiền Giang - SXTG hôm nay(6/6/2021)


Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay(6/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL hôm nay(6/6/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(5/6/2021)


Kết quả Xổ số Long An - SXLA hôm nay(5/6/2021)


Kết quả Xổ số Hậu Giang - SXHG hôm nay(5/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Phước - SXBP hôm nay(5/6/2021)


Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL hôm nay(4/6/2021)


Kết quả Xổ số Trà Vinh - SXTV hôm nay(4/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD hôm nay(4/6/2021)


Kết quả Xổ số Tây Ninh - SXTN hôm nay(3/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay(3/6/2021)


Kết quả Xổ số An Giang - SXAG hôm nay(3/6/2021)


Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay(2/6/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay(2/6/2021)


Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay(2/6/2021)Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT hôm nay(1/6/2021)


Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay(1/6/2021)


Kết quả Xổ số Bạc Liêu - SXBL hôm nay(1/6/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(31/05/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Tháp - SXDT hôm nay(31/05/2021)


Kết quả Xổ số Cà Mau - SXCM hôm nay(31/05/2021)


Kết quả Xổ số Tiền Giang - SXTG hôm nay(30/05/2021)


Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay(30/05/2021)


Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL hôm nay(30/05/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(29/05/2021)


Kết quả Xổ số Long An - SXLA hôm nay(29/05/2021)


Kết quả Xổ số Hậu Giang - SXHG hôm nay(29/05/2021)


Kết quả Xổ số Bình Phước - SXBP hôm nay(29/05/2021)


Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL hôm nay(28/05/2021)


Kết quả Xổ số Trà Vinh - SXTV hôm nay(28/05/2021)


Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD hôm nay(28/05/2021)


Kết quả Xổ số Tây Ninh - SXTN hôm nay(27/05/2021)


Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay(27/05/2021)


Kết quả Xổ số An Giang - SXAG hôm nay(27/05/2021)


Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay(26/05/2021)Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay(26/05/2021)


Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay(26/05/2021)


Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT hôm nay(25/05/2021)


Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay(25/05/2021)


Kết quả Xổ số Bạc Liêu - SXBL hôm nay(25/05/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(24/05/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Tháp - SXDT hôm nay(24/05/2021)


Kết quả Xổ số Cà Mau - SXCM hôm nay(24/05/2021)


Kết quả Xổ số Tiền Giang - SXTG hôm nay(23/05/2021)


Kết quả Xổ số Kiên Giang - SXKG hôm nay(23/05/2021)


Kết quả Xổ số Đà Lạt - SXDL hôm nay(23/05/2021)


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(22/05/2021)


Kết quả Xổ số Long An - SXLA hôm nay(22/05/2021)


Kết quả Xổ số Hậu Giang - SXHG hôm nay(22/05/2021)


 Kết quả Xổ số Bình Phước - SXBP hôm nay(22/05/2021)


Kết quả Xổ số Vĩnh Long - SXVL hôm nay(21/05/2021)


Kết quả Xổ số Trà Vinh - SXTV hôm nay(21/05/2021)


Kết quả Xổ số Bình Dương - SXBD hôm nay(21/05/2021)


Kết quả Xổ số Tây Ninh - SXTN hôm nay(20/05/2021)


Kết quả Xổ số An Giang - SXAG hôm nay(20/05/2021)


Kết quả Xổ số Bình Thuận - SXBTH hôm nay(20/05/2021)


Kết quả Xổ số Đồng Nai - SXDN hôm nay(19/05/2021)


Kết quả Xổ số Cần Thơ - SXCT hôm nay(19/05/2021)


Kết quả Xổ số Sóc Trăng - SXST hôm nay(19/05/2021)


Kết quả Xổ số Bến Tre - SXBTR hôm nay(18/05/2021


Kết quả Xổ số Vũng Tàu - SXVT hôm nay(18/05/2021


Kết quả Xổ số Bạc Liêu - SXBL hôm nay(18/05/2021


Kết quả Xổ số TPHCM - SXHCM hôm nay(08/05/2021


Kết quả Xổ số Long An - SXLA hôm nay(08/05/2021)


Kết quả Xổ số Hậu Giang - SXHG hôm nay(08/05/2021)


Kết quả Xổ số Bình Phước - SXBP(08/05/2021)


Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

Chúc bạn May mắn!

Nhà cái QH88 https://qh899.com/ được tổ chức Pagcor cấp phép hoạt động hợp pháp tại Philipines. Chơi lô đề Oline tại QH88 cực kỳ an toàn. Hiện nay có tới hàng triệu người đang chơi và rút tiền sau 6h30 tối hàng ngày.
Share:

0 Comments:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

QH88: Đăng ký QH15.com chơi lô đề online 1 ăn 99,5 tại Việt Nam

  QH 88  là một trang mạng cá cược lô đề uy tín ở Việt Nam, đăng ký QH88  trải nghiệm độ công bằng trong đánh lô đề trực tuyến hiện nay đang...

Contact

Hotline : +84383115118 Zalo: 0383115118 Email: qh88com@gmail.com

QH88 Nhà Cái Hàng Đầu Châu Á

Bắt kịp tiến độ và phát triển theo xu hướng thời đại , [QH88] luôn tạo điều kiện cho những người có ước mơ và tri thức muốn làm giàu. khi bạn có khả năng và bắt tay hợp tác với chúng tôi thì nhất định bạn sẽ đạt được thành quả như bạn mong muốn. để kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hãy tham gia với đại lí QH88, QH88 cam kết không rủi ro và đem lại cho bạn mức thu nhập khủng,chỉ cần bạn có can đảm và ước mơ thì Người thành công và giàu có tiếp theo sẽ là bạn!

VIDEO TRỰC TIẾP

QH88 có nền tảng video trực tiếp hàng đầu thế giới, cho phép khách hàng có nhiều sự lựa chọn các sảnh game live casino được yêu thích nhất thị trường hiện nay.Cung cấp cho khách hàng các trò chơi như : Baccarat, Sic Bo, Dragon Tiger Fight, Roulette và các nội dung thú vị khác cho tất cả người chơi.