Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2021

kết quả xổ số miền trung

 

 

 

Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(18/7/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(18/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(17/7/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(17/7/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(17/7/2021)


Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(16/7/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(16/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(15/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(15/7/2021)


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(15/7/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(14/7/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(14/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(13/7/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(13/7/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(12/7/2021)


Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(12/7/2021)


Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(11/7/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(11/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(10/7/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(10/7/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(10/7/2021)


Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(9/7/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(9/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(8/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(8/7/2021)


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(8/7/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(7/7/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(7/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(6/7/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(6/7/2021)


 Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(5/7/2021)


Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(5/7/2021)


 Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(4/7/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(4/7/2021)


 Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(3/7/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(3/7/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(3/7/2021)


Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(2/7/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(2/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(1/7/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(1/7/2021)


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(1/7/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(30/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(30/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(29/6/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(29/6/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(28/6/2021) 

 

Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(28/6/2021)


Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(27/6/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(27/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(26/6/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(26/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(26/6/2021)


Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(25/6/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(25/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(24/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(24/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(24/6/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(23/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(23/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(22/6/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(22/6/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(21/6/2021)


Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(21/6/2021)


Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(20/6/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(20/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(19/6/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(19/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(19/6/2021) 

 

Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(18/6/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(18/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(17/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(17/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(17/6/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(16/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(16/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(15/6/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(15/6/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(14/6/2021)


 Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(14/6/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(13/6/2021)


Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(13/6/2021)


Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(11/6/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(11/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(10/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(10/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(10/6/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(9/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(9/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(8/6/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(8/6/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(7/6/2021)


 Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(7/6/2021)


Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(6/6/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(6/6/2021)


 Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(5/6/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(5/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(5/6/2021)


 Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(4/6/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(4/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(3/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(3/6/2021)


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(3/6/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(2/6/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(2/6/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(1/6/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(1/6/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(31/05/2021)


Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(31/05/2021)


Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(30/05/2021)


 Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(30/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(29/05/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(29/05/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(29/05/2021)


Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(28/05/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(28/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(27/05/2021)Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(27/05/2021)Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(27/05/2021)Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hô nay(26/05/2021)Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(26/05/2021)Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(25/05/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(25/05/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(24/05/2021)


Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(24/05/2021)


 Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(23/05/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(23/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(22/05/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(22/05/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(22/05/2021)


Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(21/05/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(21/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(20/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(20/05/2021)


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(20/05/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(19/05/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(19/05/2021)

 

Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(18/05/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(18/05/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(17/05/2021)


Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(17/05/2021)


 Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(16/05/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(16/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(15/05/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(15/05/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(15/05/2021)


Kết quả Xổ số Ninh Thuận - SXNT hôm nay(14/05/2021)


Kết quả Xổ số Gia Lai - SXGL hôm nay(14/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Trị - SXQT hôm nay(13/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Bình - SXQB hôm nay(13/05/2021


Kết quả Xổ số Bình Định - SXBDI hôm nay(13/05/2021) 


Kết quả Xổ số Khán Hòa - SXKH hôm nay(12/05/2021) 


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(12/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Nam - SXQNA hôm nay(11/05/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Lắk - SXDLK hôm nay(11/05/2021)


Kết quả Xổ số Phú Yên - SXPY hôm nay(10/05/2021)


Kết quả Xổ số Huế - SXTTH hôm nay(10/05/2021)


Kết quả Xổ số Kon Tum - SXKT hôm nay(09/05/2021)


Kết quả Xổ số Khánh Hòa - SXKH hôm nay(09/05/2021)


Kết quả Xổ số Quảng Ngãi - SXQNG hôm nay(08/05/2021)


Kết quả Xổ số Đắk Nông - SXDNO hôm nay(08/05/2021)


Kết quả Xổ số Đà Nẵng - SXDNA hôm nay(08/05/2021)


Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Huế - Phú Yên

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa

Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.

Chúc bạn May mắn!

Nhà cái QH88 https://qh899.com được tổ chức Pagcor cấp phép hoạt động hợp pháp tại Philipines. Chơi lô đề Oline tại QH88 cực kỳ an toàn. Hiện nay có tới hàng triệu người đang chơi và rút tiền sau 6h30 tối hàng ngày.

 

Share:

0 Comments:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

QH88: Đăng ký QH15.com chơi lô đề online 1 ăn 99,5 tại Việt Nam

  QH 88  là một trang mạng cá cược lô đề uy tín ở Việt Nam, đăng ký QH88  trải nghiệm độ công bằng trong đánh lô đề trực tuyến hiện nay đang...

Contact

Hotline : +84383115118 Zalo: 0383115118 Email: qh88com@gmail.com

QH88 Nhà Cái Hàng Đầu Châu Á

Bắt kịp tiến độ và phát triển theo xu hướng thời đại , [QH88] luôn tạo điều kiện cho những người có ước mơ và tri thức muốn làm giàu. khi bạn có khả năng và bắt tay hợp tác với chúng tôi thì nhất định bạn sẽ đạt được thành quả như bạn mong muốn. để kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hãy tham gia với đại lí QH88, QH88 cam kết không rủi ro và đem lại cho bạn mức thu nhập khủng,chỉ cần bạn có can đảm và ước mơ thì Người thành công và giàu có tiếp theo sẽ là bạn!

VIDEO TRỰC TIẾP

QH88 có nền tảng video trực tiếp hàng đầu thế giới, cho phép khách hàng có nhiều sự lựa chọn các sảnh game live casino được yêu thích nhất thị trường hiện nay.Cung cấp cho khách hàng các trò chơi như : Baccarat, Sic Bo, Dragon Tiger Fight, Roulette và các nội dung thú vị khác cho tất cả người chơi.